Abdii Asaffaa Gulaaltonni:- 1. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun "Qajeelfama Jijjiirraa Barsiistotaa Naannoo Oromiyaa, bara 2010" jedhamee waamamuu ni danda'a. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. bara 1966/1974 mootummichi sochii barattootaafii ummataatin raafamu jalqabe. A - Akka Lakkoofsa Awurooppaatiin 3) MMO - Mana Murtii Ol'aanaa 4) MMW - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) MMA - Mana Murtii Aanaa SDFY-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 10) L. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta’iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta’uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. Obbo Alamaayyoo Massalaa 2. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 11) L. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Inni dursaafi waliigalaa gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinatti akka hinafne; warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan ooli bulii booda matuma isaaniitiin bool’a salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaarraas ta’ee jiruu har’aa keessattii argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifnee turre. Dura taa'aa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. 72/1995" jedhamee waamamuu ni danda' a. Waajjira Daandiiwwanii. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Angoo gahee hojii fi Itti gafatammuummaa Ya’ii waliigalaa fi koree hojii Raawwachiiftuu. 502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol'aanaa shariyaa fi Aanaa qar. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Join Facebook to connect with Lammii Tuujjoo Gurmeessa and others you may know. A - Akka Lakkoofsa Awurooppaatiin 3) MMO - Mana Murtii Ol'aanaa 4) MMW - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) MMA - Mana Murtii Aanaa SDFY-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 10) L. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa OBN Amajjii 15, 2011 labsiin bahee hojiitti galamaa jira jedhan,Pireezidaantiin Mana Murtii walii gala Oromiyaa Obbo Dasaa Bulchaan. Mana Lubummaa Oromiyaa Damee Go/Sh/Bahaa ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ምስራቅ ሸዋ ቅርንጫፍ።. tajaajilaa adaafi bashannanaa waliigalaa kennuu danda'un akka ijaaramu Mootummaf dhiheesseen bara 1997 murtee ijaarsaa argate. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere una visione. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Faayidaaleen hojjittootaa mana hojjichaaf yookiin. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. Organización gubernamental. Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa'e, 2. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Gudina Assefa is lid van Facebook. Kanaaf gaaffiin waa'ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. 61/94tiin kan buludha. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. 9) "Heera" jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa oechuu dha. Ministirichi kana h. Finfinnee Amajjii 8, 2012 (FBC) – Yaa’iin abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii irraa ergate turuu qaba. By Jafer Ali Bitooteysa 19, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa. Ogeessa Seeraa Makkoo Bilii. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun "Qajeelfama Jijjiirraa Barsiistotaa Naannoo Oromiyaa, bara 2010" jedhamee waamamuu ni danda'a. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Labsii sanas ta'e master planiin sun magaalaalee misoomaan wal qabsiisa malee faallaa heeraa akka hin ta'in kan ibsan immoo itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Fiqaaduu. Qondaalota hojii finnaa adda addaaf akka Abbaa Duulaa, Abbaa Sa'aa, Abbaa Seeraa, Abbaa Biyyaa, Abbaa Alangaa, kkf muuda. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Bulchiinsa Naannolee bara 1984, labsii lak. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. 19 Bitootessa 8 11 Hagayya bara bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Oromiyaa eerga finfinnee maleeyyee taasisanii booda amma garuu, oromiyaa bahaa fi lixatti kutuuf karoora baafatanii sochii duraa jalqabanii jiru. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Rechtsanwalt und Rechtsanwaltskanzlei. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Facebook gives people the power to share and makes the. Haala Waliigalaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Abbaan Alangaa Federaalaa ji'a Adoolessaa keessaa qabinsa badaafii reebichaa mana hidhaattii hidhamtoota irra gaye irratti qorannoon gaggeeffamu jiraachuu miidiyaati himee ture. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. 37 - Free download as PDF File (. Mootummaa federaalaa galii isaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 60% ta'u Oromiyaa keessaa argata. Join Facebook to connect with Lammii Tuujjoo Gurmeessa and others you may know. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. L Shape Hotel、ゴンダール - 「いいね!」174件 - L-Shape is a hotel located in Gondar City, Gondar, Ethiopia. Kanaafuu achi teessanii Oromiyaa saamsisaa hanqina bajataa nu mudate jechuun daldalaaa hiyyeessa saamuun haqaa miti. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Terfa Negessa और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. Waajjira Barnootaa 21. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Dura taa'aa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. 72/2003, Page 2. Angoo, gahee hojii fi Itti gafatammuummaa filatamitoota biiroo (Dura ta'a, arressaa fi Waa'ee WIJ isaani qaama alaa / sadaffa fi mana murtitti. 80 ( kuma dhibba tokkoo fi kuma torbaatamii saddeet fi dhibba saddeet fi jaatamii torbaa fi beessee 80/100) yoo ta’u sadarkaa Manneen Murtii Aanaalee immoo qar. Facebook लोगों को साझा करने की क्षमता प्रदान. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. ) Gabaasa Waggaa 2013/14 Odeeffannoo Waliigalaa Hundeeffama Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Kun waanuma Shaabiyaan tahe jedhee godhe malee coincidence hin turre. Waajjira Galiiwwan kanfaltoota gibira giddugaleessaafi Abbaa Alangaa Fedeeraalaatti tasa argamuun daaw'annataniiru. DhDUO’n Saba Oromoo fi ABO gantee diina Oromoo fi Oromiyaa wajjin fira taate. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Murteen Mana Murtii Olaanaa Keeniyaa jimaata darbe ka filannoon pirezidentii biyyattii san akka irra deebi’amu ajaje deeggartoota uhuuruu Keeniyaattaa mufachiisee Ka mormituu isaanii Raayilaa Amooloo Odiingaa Gammachiiseera. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. 213/2011: Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuu, Aangoo fi Gahee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Ogeessa Seeraa Makkoo Bilii. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Organización gubernamental. 213/2011: Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuu, Aangoo fi Gahee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe. Yaadichi kan dhiyaate Mana Maree Gorsaa Dhimma Seeraa fi Haqaa dhiyeenya hundaa'ee hojii jalqabeeni. Akka ragaan Abbaa Alangaa Komiishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa ibsutti, himatamtoonni kun himatamtuu 4ffaa Aadde Taayyechi Lammaa hojjettuu dhuunfaatiif lafa kaareemeetira 137 qofa haadhasheerraa dhaaltummaadhaan kan argatte tauu lakk. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Terfa Negessa, Facebook पर है. Manni Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa dhimmoota taaksii. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Labsii Lakk. mana hojii fi Fax O g u m m a a Sadark aa Sababa jiijjiiraa La kk Maqa a Hojjat aa hanga akaak ayyutt i Maqaa Saala Idd oo am ma a jiru Sada rkaa Godina/M agaalaa mana hojii 1. Jaallan Eebla 15, 1980 wareegaman oggaa isaan: qeyee, abbaa, haadha, haadha warraa, ilmaan, mana, qabeenyaa fi qananii dhiisanii qabsoo seenuun wareegaman haala ture fi haala Oromoo, Oromiyaa fi qabsoon ummatichaa har'a keessa jiru wal bira qabnee ilaaluu qofaan, dhiiga jaallan wareegaman kanaa firii itti gochuuf, hooggana irraa hoogganatti. Marii seeraa. Bal’inni dachee Oromiyaa km2 363,314. Finfinnee Amajjii 8, 2012 (FBC) – Yaa’iin abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Ogummaan kun addaan bahee odoo hin beekamin dura bara 1900 irraa eegalee rakkoo bu'uuraa Maneen Murtii Ameerikaa kan ta'e lafarra harkifatiinsa dhimmootaatiif ykn falmiitiif akka sababaatti kan. Organización gubernamental. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa, Fitche. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. 6 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. Adeemsa Diaspora'n Oromoo Mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO'n mookfamuun walitti dhufeenya, sossobanii biyyatti galchuun qabeenyaa isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigalaa ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf toftaa fi tarsiimoo abbaan irree Wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan. Labsiin sunis kan inni hojii irra oolu magaalaalee Oromiyaa irratti. 5,577 likes · 298 talking about this. Government Website. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. 216/2011 keewwata …. mana hojii fi Fax O g u m m a a Sadark aa Sababa jiijjiiraa La kk Maqa a Hojjat aa hanga akaak ayyutt i Maqaa Saala Idd oo am ma a jiru Sada rkaa Godina/M agaalaa mana hojii 1. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa'iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Ilma Abbaa Gadaa Bitootessaa hanga Bitootessaatti. Jaallee Tolaa Gadaaf jannata, jaallan,maatii, firoota fi hiriyoota isaaf ammoo jajjabina hawwina. Madda Walaabuu, Invastimantii Oromiyaa, Dhaabbata Bosonaa fi Bineensoota Bosona Oromiyaa, akkasumas miseensa manaajimantii dubartootaa Mana Maree Bakka Bu`oota Uummataa, fi Dura Teessuu Waldaa Dubartoota Oromiyaa ta`aniis hojjataniiru. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta’e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. October 4 · DA: 69 PA: 88 MOZ Rank: 12. 37 - Free download as PDF File (. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 11) L. Abbaan Alangaa Federaalaa ji'a Adoolessaa keessaa qabinsa badaafii reebichaa mana hidhaattii hidhamtoota irra gaye irratti qorannoon gaggeeffamu jiraachuu miidiyaati himee ture. Dura taa'aa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Gurmaa'inni haaraan hojii abbaa alangaa kanaan dura qaamolee adda addaatin bifa bittinnaa'en hojjatamaa ture walitti kurfeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulqulluu fi. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Organización gubernamental. Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin alangaa ILQSO irraa eebifaman toora Irratti mudannoo, muuxannoo, oogummaa irratti wal-jijjiirani fi mirgoota abbaan seeraa. Xiinxala Hayyuu Seeraa : Dhimma Obbo Baqqalaa Irratti Abbaa Alangaa fi Mana Hidhaa Qiliinxoo Gidduu Wal Hubannaan Jira Sadaasaa 02, 2017 Jaallannee Gammadaa Abukaatoo seeraa kan mana-murtii federaakaa fi Oromiyaa Obbo Ibsaa Gammadaa haasofsiisnee jirra. Kanaaf gaaffiin waa'ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. Latest news ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Murteen Mana Murtii Olaanaa Keeniyaa jimaata darbe ka filannoon pirezidentii biyyattii san akka irra deebi’amu ajaje deeggartoota uhuuruu Keeniyaattaa mufachiisee Ka mormituu isaanii Raayilaa Amooloo Odiingaa Gammachiiseera. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. Mana Murti Waligala oromiyaa. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Laficha ishiitu gurgursiisaa ture jechuudha. DHIBEE COVID-19 ILAALCHISEE MURTII GUMIIN DABARSE ***///*** Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Yaa'ii Ariifichaasaa 4ffaa Bitootessaa 17 bara 2012 gaggeesseen dhibee vaayirasii koroonaan daddarbu (COVID-19) irratti mari'achuudhaan murtiilee armaan gadii dabarseera. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. ABO’n abdii kutannaa tokko malee danqaawwan hunda caccabsee hanga har’aattillee Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta’uusaa mirkaneesse. galmee 22,536n Manni Murtii Aanaa Walisoo gaafa 30/1/2004 murteesseefii osoo jiruu. Pireezident Keeniyaattaan garuu dheengadda dubbii deeggartoota isaaniif taasisaa turan keessatti dubbii Abbootii Alangaa murtee sana kennan tuqu dubbachuu isaaniitiin. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. TUMAALEE WALIIGALAA 1. 64(1) jalatti immoo Qaamni abbaa seerummaa Naannichaa Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol’aanaa Godinaafi Mana Murtii Aanaatiin gurmaa’a jechuun tumameera. Angoo, gahee hojii fi Itti gafatammuummaa filatamitoota biiroo (Dura ta'a, arressaa fi Waa'ee WIJ isaani qaama alaa / sadaffa fi mana murtitti. Wixinee Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Qophaa’e, 2. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Qananii Mohammed ist bei Facebook. Mana Lubummaa Oromiyaa Damee Go/Sh/Bahaa ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ምስራቅ ሸዋ ቅርንጫፍ።. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaa taa'een. Mormii dhiyeessuu kan danda’anis maatii wal fuutotaafi dhalattoota, abbaa alangaa, guddistoota ykn nama gaa’ela waliin nan qaba jedhu ta’uu qaba. Ministirichi kana h. Ãbďîí Hüĺĺö Mäŕťî is on Facebook. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. OMN:Oduu Sad. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. OromiaConstruction Authority. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. txt) or read online for free. DHIBEE COVID-19 ILAALCHISEE MURTII GUMIIN DABARSE ***///*** Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Yaa'ii Ariifichaasaa 4ffaa Bitootessaa 17 bara 2012 gaggeesseen dhibee vaayirasii koroonaan daddarbu (COVID-19) irratti mari'achuudhaan murtiilee armaan gadii dabarseera. 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L. Yuunivarsitii Dirree Dhawaa Hojii Baruu fi Barsiisuu haala Nageenyaan itti-fufsiisuuf Ganama arraa jechuuniis Amajii 7 Marii Koonfiransii Nageenyaa geggeefame irratti ergaa kan dabarsan Itti-Aanaan Kantiibaa Bulchiinsaa. 5) "Mana Marii" jechuun Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. Qajeelfama Naamusaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Seensa TUMAALEE WALIIGALAA Keewwata 1 Mata duree Gabaabaa Sa'aatii hojii mana hojichaatti hojii dhuunfaa yookiin kan nama bira raawwachuu, k. Dereje Feye 也在使用 Facebook。加入 Facebook,與 Dereje Feye 及其他你可能認識的朋友聯絡。Facebook 讓人們盡情分享,將這個世界變得更開闊、聯繫更緊密。. Naannoo Oromiyaa jechuudha. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Godinaalee fi Aanaalee. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Angawaan bulchiinsa Oromiyaa yero sana aangorra ture namni kuni akka qoratamu yaallan haati kachachlaa ajaja dabarsitee akka mana maree Oromiyaa keessa taa'e mindaa argatu taasisu ishitu dubbatamaa ture. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. Adeemsa Diaspora'n Oromoo Mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO'n mookfamuun walitti dhufeenya, sossobanii biyyatti galchuun qabeenyaa isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigalaa ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf toftaa fi tarsiimoo abbaan irree Wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Abbaan dhimmaa ol-iyyannoo isaa ‘e filling’ dhaan ergatu hanga lakkofsa. O fi hogganntuu Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immani Oromiyaa kan taate ilaalchisuun hoggaansi, Managementiin fi hojjatoonni Biirichaa hundi gaddi guddaan kan itti dhagahame ta'uu ibsaa maatii, firoottani fi jaalleewwan. Asefa Tesfaye Bulbula is on Facebook. Manni Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa dhimmoota taaksii. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Hiika Akkataan seensa jeechootaa hiika biraa kan kenisiisuuf yoo ta'ee malee labsii kana kessatti:- 1) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafa Baadiyyaa fi Qabeenya cbà Proclamation No. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. Lammaa Magarsaa- Hoogganaa Biiroo Misoomaa fi Gabaa Oromiyaa fi Koree Hojii raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun; wal ijaaraa jiru. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. 4,527 likes · 23 talking about this. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. TUMAALEE WALIIGALAA 1. 3 KUTAA TOKKO Tumaalee Waliigalaa 1. Waajjira Abbaa Alangaa 19. 78(3) Naannoleen Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol’aanaa fi Mana Murtii Aanaa gurmeessuu qabu, Tarreeffamni isaa seeraan adda baha. A - Akka Lakkoofsa Awurooppaatiin 3) MMO - Mana Murtii Ol'aanaa 4) MMW - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) MMA - Mana Murtii Aanaa SDFY-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 10) L. pdf), Text File (. 141 curtidas · 278 falando sobre isso. Waajjira Daandiiwwanii. Join Facebook to connect with Lammii Tuujjoo Gurmeessa and others you may know. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii irraa ergate turuu qaba. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti Walgahii dhaabbataan Sinodoosii Qulqulluu waggaatti yeroo lama akka ta'u 'Fitih Manfasaawwii' irratti haaluuma murtaa'een yaa'iin waliigalaa bara kanaa inni 'Rikiba Kaahinaati'- [guyyaa 25 ffaa Ayyaana Du'aa Ka'umsa booda jiru] Caamsa 1 hanga 14 Bara Gooftaa 2009 guyyoota. Organización gubernamental. 1/2001 akka itti aanutti fooyya’eera. MOOJULII LEENJII HOJII IRRAA Qophee A. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. Malee Master plani waliin qaruma wal hin argu jedhan. Government Website. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Hiika Akkaataan jechichaa, hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, qajeelfama kana keessatti:. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Labsiin sunis kan inni hojii irra oolu magaalaalee Oromiyaa irratti. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. UNICEF Itoophiyaa. Dhukkuba fi dawaa aadaa. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. MOOJULII LEENJII HOJII IRRAA Qophee A. Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin alangaa ILQSO irraa eebifaman toora Irratti mudannoo, muuxannoo, oogummaa irratti wal-jijjiirani fi mirgoota abbaan seeraa. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Kemal Abda est sur Facebook. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. Obbo Boggaalee FallaqeeHoogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii Oromiyaa 8. Dereje Feye 也在使用 Facebook。加入 Facebook,與 Dereje Feye 及其他你可能認識的朋友聯絡。Facebook 讓人們盡情分享,將這個世界變得更開闊、聯繫更緊密。. Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. By Jafer Ali Bitooteysa 19, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Ogeessa Seeraa Makkoo Bilii. Yaadichi kan dhiyaate Mana Maree Gorsaa Dhimma Seeraa fi Haqaa dhiyeenya hundaa'ee hojii jalqabeeni. DhDUO’n Saba Oromoo fi ABO gantee diina Oromoo fi Oromiyaa wajjin fira taate. Lawyer & Law Firm. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema. Labsii Lakk. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Hoggantonni Mana Amala Sirreeffamtootaa Federaalaa Aangoorraa Ari'aman. tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu. Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja’a Oromoo hoggaa makmaaku. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Daayirektereetii Barnootaa fi Hojii irra oolmaa Leenjii Lakk. Jaallee Tolaa Gadaa, Gorsaan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, hardha otoo hojii ummataa irra jiruu haleellaa Shaneetiin wareegameera. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 37,941 likes · 5,508 talking about this. 57, 100 pirojektichaafkenname kana qulqulleessuun ijaarsaf qopheessuuf Mootommaa Naannoo Oromiyaa qar. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. I - Akka Lakkoofsa Itoophiyaatiin 2) A. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol'aanaa barbaaduudha. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Manni murtii hawaasa mana murtiitin ala jiru wajjiin sararri ittiin wal-qunnamu keessaa tokko murtiidhaani. Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji’oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee duubdeebii kennee jira. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojii yakka ittisuu bu’aa qabeessa taasisuuf tarsiimoo yakka ittisuu qopheessuun hojiin hojjetame hedduu ta’uu Abbaan Alangaa Waliigalaa FDRI obbo Birihaanuu Tsaggaayee dubbtaniiru. Facebook gibt Menschen die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und die. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. OBN Gur 19,2012- Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. ABO’n abdii kutannaa tokko malee danqaawwan hunda caccabsee hanga har’aattillee Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta’uusaa mirkaneesse. Inni duraa imaammata gartuu Wayyaanee TPLF kan sanyummaa fi abbaa irrummaa bu’ura godhateen haleellaa ummata Oromoo waliigalaa irratti banameen gaaga’ama qabeenyaa, qaamaa qalbii fi lubbuu dhaqqabaa jiru keessatti adda dureen miidhamoo ta’uudha. Ganda Abbaa Bokkuu tuuta isaanii bulee Korma qala. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Biiroo Haqaa Oromiyaa. Pireezident Keeniyaattaan garuu dheengadda dubbii deeggartoota isaaniif taasisaa turan keessatti dubbii Abbootii Alangaa murtee sana kennan tuqu dubbachuu isaaniitiin. 61/94tiin kan buludha. Government Website. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. 5 baasii godheera. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e preezdaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Hojii kana milkeessuufis meeshaaleen jallisii. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha. Nooh Taakkalaa 2. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Facebook gives people the power. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. 62 oliin hojjetaman tajaajilaaf oolan Duudhaa walgargaarsaafi Galaanaa Kumarraatiin Magaalaa Asallaatti bara bajata wal hirphuu ummata Oromoo xumurame keessa buuuraaleen dhalootaa dhalootatti. UNICEF Itoophiyaa. [OBN 12 12 2010,Adaamaa]:-Labsii tola ooltummaa waldaalee siiviikii fi farra shororkeessummaarrtti yaadni fooyyessaa dhiyaate. TUMAALEE WALIIGALAA 1. Kanaaf gaaffiin waa’ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. 1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Malee Master plani waliin qaruma wal hin argu jedhan. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Nagarii Leencoo, Dr. Sagantaa workishooppii Amajjii 29-30, 2012 gumeewwan qorannoo gamaaggamsiisuuf Magaala Bishoofutti qophaa’ee ture irratti hooggantoonnii fi ogeessonni manneen hojii adda addaa: Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alanagaa Waliigalaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Komishinii Bulchiinsa Manneen. Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol'aanaa barbaaduudha. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Labsii Lakk. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du'aa fi haala du'a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Achittis dursinee abbaa dhimmaa Shawaa Kibba Lixaa, Aanaa Qarsaa Maallimaarraa dhufan arganne. Yaada dhiyaaterrattis bakka buutonni hawaasaa, hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa addaddaa mari'achaa jiru. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. 8 B/M/L/X/L/ Daadhii Karoora Waggaa940 Raawwii hanga kur. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. 37,547 likes · 2,431 talking about this. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Kemal Abda et d'autres personnes que vous pouvez connaître. Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. 2ffaa 3,999 %17 B/M/Sulultaa Karoora Waggaa2773, Raawwii hanga kur. Jaallee Tolaa Gadaaf jannata, jaallan,maatii, firoota fi hiriyoota isaaf ammoo jajjabina hawwina. To connect with Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa, join Facebook today. 62 oliin hojjetaman tajaajilaaf oolan Duudhaa walgargaarsaafi Galaanaa Kumarraatiin Magaalaa Asallaatti bara bajata wal hirphuu ummata Oromoo xumurame keessa buuuraaleen dhalootaa dhalootatti. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Dameelee Godina. Waajjira Poolisii 23. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee…. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. 502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol'aanaa shariyaa fi Aanaa qar. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. 14, 2011 – Yuunvarsiitiin Amboo Mana Kitaabaa ummataa sadarkaa isaa eegate ummata Magaalaa Ambootiif ijaaruufi. Oromia Construction Authority. Government Organization. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Yaadichi kan dhiyaate Mana Maree Gorsaa Dhimma Seeraa fi Haqaa dhiyeenya hundaa'ee hojii jalqabeeni. Galmeessa Gaa'elaa "Gaa'ela" jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta'edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta'een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun isaanii wayita mirkanaa'uudha. Finfinnee Amajjii 8, 2012 (FBC) – Yaa’iin abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta'e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari'ame. 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. -Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja’a Oromoo hoggaa makmaaku. Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Dambiin Ittiin Bulmaata Abbaa Seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 151/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. mana murtii, poolisii, abbaa alangaa, fi mana amala sirreessaa dhaabbilee mirgoonnii dhala namaaf kennaman akka hin sarbamneef wabii ta'anii hundaa'anii dha. Hiika Akkaataan jechichaa, hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, qajeelfama kana keessatti:. Hojjataan warshaas gaafii mindaa kaasee hojii dhaabuun mootummicha cinqe. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uuraa dabalatee kan manneen hojii. Waajjira Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Abbaa Alangaa Waliigalaa Naannoo Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Komishinii Invaastimantii Komishinii Qindeessaa Horsiisee Bulaa Mana Murtii Waliigalaa Abbaa Taayitaa To'annoo Dhaabbiilee Misoomaa Ejensii Balbal'ina Waldoota Hojii Gamtaa Komishinii. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Biiroo Haqaa Oromiyaa. Wixinee Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Qophaa’e 3. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa ni galmeessa, ni qawwisa, hojii kaadastara ni gaggeesa. FDRE Attorney General የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ. Feyisa Abera is on Facebook. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa, Fitche. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Yeroo gabaabaa keessatti oromiyaa giddu galeessaa balleessuuf hojii guddaa fi karoora bara. A -Lakkoofsa Galmee Abbaa Alangaa. Facebook gives people the power. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. I - Akka Lakkoofsa Itoophiyaatiin 2) A. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Obbo Alamaayyoo Massalaa 2. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu'aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. 151/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Inni duraa imaammata gartuu Wayyaanee TPLF kan sanyummaa fi abbaa irrummaa bu’ura godhateen haleellaa ummata Oromoo waliigalaa irratti banameen gaaga’ama qabeenyaa, qaamaa qalbii fi lubbuu dhaqqabaa jiru keessatti adda dureen miidhamoo ta’uudha. Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti Walgahii dhaabbataan Sinodoosii Qulqulluu waggaatti yeroo lama akka ta'u 'Fitih Manfasaawwii' irratti haaluuma murtaa'een yaa'iin waliigalaa bara kanaa inni 'Rikiba Kaahinaati'- [guyyaa 25 ffaa Ayyaana Du'aa Ka'umsa booda jiru] Caamsa 1 hanga 14 Bara Gooftaa 2009 guyyoota. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta'e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. 3 Cimina Bu’aa raawwii Aanaalee adda baasuun gamaggama hojii kurmaana 2ffaa gaggeessanii jiraachuu. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Awuroppaatti dhuma bara 1970 fi bara 1980 irratti biyya Ameerikaatti akka ta'e qorannaawwan tokko tokko ni agarsiisu. Angoo, gahee hojii fi Itti gafatammuummaa filatamitoota biiroo (Dura ta'a, arressaa fi Waa'ee WIJ isaani qaama alaa / sadaffa fi mana murtitti. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Takka Tolasa Takke on Facebookissa. Mootummaa federaalaa galii isaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 60% ta'u Oromiyaa keessaa argata. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. galmee fi guyyaa beellama isaa barutti Mana Murtii irraa ergate turuu qaba. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Jaallan Eebla 15, 1980 wareegaman oggaa isaan: qeyee, abbaa, haadha, haadha warraa, ilmaan, mana, qabeenyaa fi qananii dhiisanii qabsoo seenuun wareegaman haala ture fi haala Oromoo, Oromiyaa fi qabsoon ummatichaa har'a keessa jiru wal bira qabnee ilaaluu qofaan, dhiiga jaallan wareegaman kanaa firii itti gochuuf, hooggana irraa hoogganatti. Godinaalee fi Aanaalee. Home Yaada Bilisaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? March 2, 2019. 6 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Dhakaan bu'uraa ijaarsa Giddugaleessa kanaa bara 1998 kan ta'ee yoo ta'u, lafa km. Obbo Kabbadaa DeessisaaHoogganaa Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa 11. 9) "Heera" jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa oechuu dha. Ta’us bulchiis mana-hidhaa Qilinxoo gaaffii adda addaa kaasuu isaan sana hordofees dhaddachi ijibbaataa ajaja kenname akka hojii irra hin oolfamne ugguree jira. Obbo Xilaahun Mangistuu Amajji 2007. Haala Waliigalaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa!!!. "Mana Hojii Naannoo" jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Xiinxala Hayyuu Seeraa : Dhimma Obbo Baqqalaa Irratti Abbaa Alangaa fi Mana Hidhaa Qiliinxoo Gidduu Wal Hubannaan Jira Sadaasaa 02, 2017 Jaallannee Gammadaa Abukaatoo seeraa kan mana-murtii federaakaa fi Oromiyaa Obbo Ibsaa Gammadaa haasofsiisnee jirra. Kanaaf gaaffiin waa’ee Finfinnee ballisuun Oromiyaa bakka lamatt kutuu yaaduu gaaffii waliigalaa keessatt kan ilaalamu malee isaa guddaa dhiisanii gara xinnaa irratt xiyyeeffachuu akka hin taane hubachuu dha. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Home; Latest News; Programs. labsii 84/1994 tiin Baankii Biyyoolessaatiin. Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji’oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee duubdeebii kennee jira. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Finfinnee: Komiiwwan adda addaa kenniinsa tajaajila abba seerummaarratti kanaan dura abbootii dhimmaan dhiyaataa turan si’ana maal akka fakkaatu hubachuuf Kamisa darbe gara mooraa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatti gorree turre. Jaallee Tolaa Gadaaf jannata, jaallan,maatii, firoota fi hiriyoota isaaf ammoo jajjabina hawwina. Abbaa Alangaa waliigalaa jedhame moggaafame ture, Sana boodaas, haga inni gurmaa'naa fi. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. Sabboonummaan. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. 216/2011 keewwata …. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. ) Onkololeessa 19, bara 1997 (A. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Centre d’intérêt. Représentant(e) du gouvernement. Namni mana hojii mootummaa yookiin dhabbataa misooma mootummaa keessatti qondaala naamusaa ta’ee ramadamee yookiin qaxaramee kamiyyuu akkataa seera hojjjatoota mootummaa yookiin dambii mana hojii mootummaa yookiin dhaabbata misoomichaatiin guddina sadarkaatiif dorgomuuf mirga ni qabaata. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) i Angoo gahee hojii fi Itti gafatammuummaa Ya'ii waliigalaa fi koree hojii Raawwachiiftuu. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Seerota biyya keenyaa irratti xiyyeffatuun Afan oromotiin dhimmota seeraa garagaraa isiniif dhiyeessina. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Bilal Philips, Abdurraheem Green, Scholarships for International Students, Quran Classes Online, EthioVisit. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Oromia Health Professionals Association. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta'iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta'uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru. Abbaan dhimmaa ol-iyyannoo isaa ‘e filling’ dhaan ergatu hanga lakkofsa. Lammaa Magarsaa- Hoogganaa Biiroo Misoomaa fi Gabaa Oromiyaa fi Koree Hojii raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun; wal ijaaraa jiru. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa ni galmeessa, ni qawwisa, hojii kaadastara ni gaggeesa. Inni dursaafi waliigalaa gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinatti akka hinafne; warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan ooli bulii booda matuma isaaniitiin bool’a salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaarraas ta’ee jiruu har’aa keessattii argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifnee turre. 57, 100 pirojektichaafkenname kana qulqulleessuun ijaarsaf qopheessuuf Mootommaa Naannoo Oromiyaa qar. pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaafi Walittiqabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa akka hoggananiif dubartoota muudan. Gudina Assefa is lid van Facebook. Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa Naannoo Oromyaa, Finfine. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. Yeroo gabaabaa keessatti oromiyaa giddu galeessaa balleessuuf hojii guddaa fi karoora bara. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. OMN - Oromia Media Network. 9/2006 kwt. Waajjira Barnootaa 21. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun "Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. Firomsa Abera è su Facebook. kabajamtoota ilmaan Oromoo Akkam Jirtu Page kun Dhaamsaafi Akkasuma Ergaalee Garagaraa isin biraan gahuuf waan deemuf Share Like Godhuun Nu hordofa. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ ነው።, WARRA Elemoo Dullee, Citaa Diida Bookee, Tokkummaa keenya, Jaarraa Abbaagadaa, Tsion Berhanu, Ibsaa Qeerroo, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Harannaa Bulluq, fu. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L. Yaadichi kan dhiyaate Mana Maree Gorsaa Dhimma Seeraa fi Haqaa dhiyeenya hundaa'ee hojii jalqabeeni. Angoo gahee hojii fi Itti gafatammuummaa Ya’ii waliigalaa fi koree hojii Raawwachiiftuu. QO'annOO Seeraa OrOmIyaa Yakkoota Namaan Daldaluu Fi Godaantota Seeraan Ala Daangaa Ceesisuu Ittisuu fi To'achuu (Labsii 909/2007) Moojulii Leenjii Hojii Irraa Yeroo Gabaabaa:- Qopheessitoonni:- 1. Finfinnee: Komiiwwan adda addaa kenniinsa tajaajila abba seerummaarratti kanaan dura abbootii dhimmaan dhiyaataa turan si'ana maal akka fakkaatu hubachuuf Kamisa darbe gara mooraa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatti gorree turre. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Mararaa Guddinaa hidhaa waggaa 1 fi baatii lama booda har'a gadi dhiifaman. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Magaalaa tokkoof kan karoorri ba'u rakkina mana jireenyaa fi hojii, guddina warshaa, geejjibaa, lolaa kosii adda addaa, eegumsa fayyaa, tajaajila bishanii fi ifaa kkf argamsiisuun sirna itt gochuu. Seerota biyya keenyaa irratti xiyyeffatuun Afan oromotiin dhimmota seeraa garagaraa isiniif dhiyeessina. ILMAAN ABBAA GADAAN 12. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba’uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta’u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe’achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. Malee Master plani waliin qaruma wal hin argu jedhan. Labsii Lakk. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Laggasaa Wagii (? - 2008) miseensa ABO fi qabsaawaa mirga Oromooti. Hooggansi dhangala'a dhimmootaa ogummaa of danda'e ta'ee kan bahe A. Site Web gouvernemental. Nagarii Leencoo, Dr. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Lammii Tuujjoo Gurmeessa is on Facebook. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa is on Facebook. 142/2000, kwt. Tumaalee Waliigalaa 1. Pireezident Keeniyaattaan garuu dheengadda dubbii deeggartoota isaaniif taasisaa turan keessatti dubbii Abbootii Alangaa murtee sana kennan tuqu dubbachuu isaaniitiin. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha. A -Lakkoofsa Galmee Abbaa Alangaa. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun “Dambii Ittiin Bulmaata Abbaa seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuuf bahe, danbii Lakk. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Dameelee Godina. Organización gubernamental. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa’iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. tajaajilaa adaafi bashannanaa waliigalaa kennuu danda'un akka ijaaramu Mootummaf dhiheesseen bara 1997 murtee ijaarsaa argate. Umar Kabiroo,Abbaa Ademsaa kutaa seeraa Ejeensii Misoomaa fi maanajimantii lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, bakka mana murtii hin dhiyaatinitti. Mata Duree Gabaabaa Dambiin kun “Dambii Ittiin Bulmaata Abbaa seeraa fi Muudamaa Gumii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuuf bahe, danbii Lakk. Lammii Tuujjoo Gurmeessa is on Facebook. Murteen Mana Murtii Olaanaa Keeniyaa jimaata darbe ka filannoon pirezidentii biyyattii san akka irra deebi’amu ajaje deeggartoota uhuuruu Keeniyaattaa mufachiisee Ka mormituu isaanii Raayilaa Amooloo Odiingaa Gammachiiseera. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. 216/2011 keewwata …. Yaada dhiyaaterrattis bakka buutonni hawaasaa, hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa addaddaa mari'achaa jiru. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Caamsaa 11/2019 # Oduu__Gaddaa Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti waraana RIBtiin gaggeeffamu cimee itti fufeera. Ogeesaa Unkaa Kana qopheesee Maqqaa _____ Mallaattoo _____ Guyyaa _____. Waajjira Daandiiwwanii. galmee 22,536n Manni Murtii Aanaa Walisoo gaafa 30/1/2004 murteesseefii osoo jiruu. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Abarraa Tolasaa,Abbaa Adeemsaa Hojii Gabaa Bul/Lagaa fi Hordofii waligaltee lafa Magaalaa Ejeensii misoomaa fi Maanajimantii Lafa Bul/Mag/ Roobeekan ture, hidhaa cimaa waggaa, 6 fi qarshii 15,000 18. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Join Facebook to connect with Dawit Mekonnin and others you may know. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos, hojii gaggeessaa Mana Lubummaa Waliigalaa Sagantaan yaa'ii kuni Hagayya 27 galgala keessaa sa'aatii 12:00 irratti kadhannaadhaan kan eegale yoo ta'u hanga hagayya 29 halkan keessaa 7:30 irratti kadhannaadhaan xumuramutti itti fufeera. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Inni dursaafi waliigalaa gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinatti akka hinafne; warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan ooli bulii booda matuma isaaniitiin bool’a salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaarraas ta’ee jiruu har’aa keessattii argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifnee turre. 2 1 Magaalichatti buuuraaleen misoomaa qar. Manni murtii hawaasa mana murtiitin ala jiru wajjiin sararri ittiin wal-qunnamu keessaa tokko murtiidhaani. 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Centre d’intérêt. Facebook लोगों को साझा करने की क्षमता प्रदान. Galmeessa Gaa'elaa "Gaa'ela" jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta'edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta'een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun isaanii wayita mirkanaa'uudha. Caamsaa 11/2019 # Oduu__Gaddaa Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti waraana RIBtiin gaggeeffamu cimee itti fufeera. Faayidaaleen hojjittootaa mana hojjichaaf yookiin. Isuma bara duriitu ittifufe. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. By Jafer Ali Bitooteysa 19, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa. Mana kitaabaa ummataaf ijaramu kanaaf dhakaa bu’uuraa kan ka’aan Pireezidaantii Yuunvaarsiitii Amboo Dr. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Gahee fi hojii koree to’annoo Kaayyoo: u’uura seera fi caasefama waldaa itti fayyadama bishaanii jallisii ilaalchiise Miseensotni. 62 oliin hojjetaman tajaajilaaf oolan Duudhaa walgargaarsaafi Galaanaa Kumarraatiin Magaalaa Asallaatti bara bajata wal hirphuu ummata Oromoo xumurame keessa buuuraaleen dhalootaa dhalootatti. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu. 4) “Qaama Mootummaa yookiin Mana Hojii” jechuun qaama mootummaa yookiin mana hojii Naannichaa aangoo seera burqisiisuu qabu jechuudha. Obbo Xilaahun Mangistuu Amajji 2007. Oromiyaa eerga finfinnee maleeyyee taasisanii booda amma garuu, oromiyaa bahaa fi lixatti kutuuf karoora baafatanii sochii duraa jalqabanii jiru. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. Waajjira Daandiiwwanii. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Bara Bara 24 23 Lakk. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18.